Monthly Archives: November 2014

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง - ค่าความร้อนสุทธิ

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ ของเชื้อเพลิงต่างๆ (กระทรวงพลังงาน)

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ ของเชื้อเพลิงต่างๆ (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน)

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง - ค่าความร้อนสุทธิ
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องผลิตเม็ดปุ๋ย

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องผลิตเม็ดปุ๋ย


เครื่องทดลองขนาด 7.5 HP motor (our test machine)

maximum size that we manufacture is 50HP (capacity ~300-500 kg/hr, depending on type of fertilizer)

สนใจติดต่อเลยครับ
www.thaisumi.com

Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้เศษไม้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์

เชื้อเพลิงจากเศษไม้
การแปรรูปเศษไม้ไม่ใช้แล้วให้เป็นพลังงานทดแทน เป็นวิธีหนึ่งในการนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยปกติการนำชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนสามารถทำได้สองแนวทางคือ

1. โดยกระบวนการทางชีวภาพ
2. โดยกระบวนการด้านความร้อน พบว่า เศษไม้จากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้มีข้อจำกัดทางองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี ประกอบด้วยโมเลกุลของ คาร์บอน ไฮโดรเจน และธาตุต่างๆ ไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานด้วยการใช้กระบวนการทางชีวภาพ ดังนั้น การนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูปเป็นพลังงาน จะใช้กระบวนการแปรรูปทางความร้อนเป็นหลัก เช่น เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

ที่มาและองค์ประกอบของเศษไม้

เศษไม้อาจจะมีที่มาได้หลากหลาย ในที่นี้จะเน้นที่เศษไม้เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน และอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ชิ้นต่างๆ
ลักษณะที่สำคัญของเศษไม้ที่ควรคำนึงในการนำไปเผาในเตาแก๊สซิฟายเออร์ มีดังนี้

ความชื้น (% นํ้าหนักเปียก) :  12 (สูงสุดไม่เกิน 25)
เถ้า (% นํ้าหนักแห้ง) :  0.5 (สูงสุดไม่เกิน 6)
ขนาด (เซนติเมตร) :  2-10

หลักการเตรียมชีวมวลให้เหมาะสมสำหรับเตาแก๊สซิฟายเออร์
 การลดขนาด: การบดหรือสับเพื่อให้ชีวมวลได้ขนาดตามต้องการ เช่น ไม้ฟืน
 การอัดแท่งหรืออัดก้อนชีวมวล: ใช้สำหรับกรณีที่ชีวมวลมีความหนาแน่นตํ่า เช่น ขี้เลื่อย ชานอ้อย ฟางข้าว ตะกอนสลัดจ์ เป็นต้น
 การทำให้แห้งหรือการลดความชื้น: เพื่อให้ชีวมวลมีค่าความชื้นอยู่ในระดับเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยทั่วไปค่าความชื้นที่เหมาะสมควรมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 20-30
 การคัดแยกสิ่งเจือปน: การคัดแยกเศษหิน ดิน ทราย ที่ปะปนมากับวัสดุทางการเกษตร
Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส

Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส ชีวมวล แก๊สซิไฟเออร์

 

**ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน

ผลิตเครื่องป้อนถ้วยน้ำจิ้ม สำหรับถุงขนม และเครื่องป้อนอื่นๆตามต้องการ ราคาไม่แพงครับ

ผลิต Bowl feeder for Plastic sauce cup
ผลิตเครื่องป้อนถ้วยน้ำจิ้ม สำหรับถุงขนม และเครื่องป้อนอื่นๆตามต้องการ ราคาไม่แพงครับ

สนในติดต่อมาเลยครับ
www.thaisumi.com

รูปตู้คอนโทรล

การคำนวณการใช้พลังงานในหน่วย เมกะจูล/ปี หรือ MJ/ปี

การคำนวณการใช้พลังงานในหน่วย เมกะจูล/ปี หรือ MJ/ปี

  1. การคำนวณการใช้ไฟฟ้า

Ep = Ec x 3.6

โดยที่

Ep หมายถึง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

Ec หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

  1. คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

Es = (hs – hw) x S x eff.

โดยที่

Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ (steam table) ทั่วไป

hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน

S หมายถึง ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕

  1. คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

Ef = F x HHV x eff.

โดยที่

Ef            หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

F             หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็น หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี

HHV       หมายถึง ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็น เมกะจูล/หน่วยน้ำหนัก หรือปริมาตร

eff.          หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕

ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

**ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน