Monthly Archives: June 2015

“โรงไฟฟ้าขยะ 10 เมกะวัตต์” บอร์ดสวล.ไฟเขียวไม่ต้องทำอีไอเอ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบยกเว้นขยะ โรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า และมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) แต่ให้ใช้คู่มือแนวทางปฎิบัติในการกำหนดมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Code Of Practice แทนการจัดทำรายงานอีไอเอ 

 
ทั้งนี้โครงการไฟฟ้าขยะ ถือเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนภายใต้โรดแมพแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ที่ผ่านความเห็นชอบจากคสช.เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 57 ที่จะให้ความสำคัญในการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน แปรรูปเป็นพลังงาน และให้มีการพิจารณาผ่อนผันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นอีไอเอ
 
นายเกษมสันต์ บอกว่า สำหรับคู่มือแนวทางปฎิบัติดังกล่าว ยังคงความเข้มข้นเทียบมาตรฐานการทำรายงานของอีไอเอ โดยจะไม่อนุญาตให้ตั้งโรงไฟฟ้าขยะในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงพื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษเกิน 80% โดยคู่มือแนวปฎิบัติจะกำหนดหัวข้อมากกว่า 300 ข้อเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าขยะขนาด 10 เมกะวัตต์ และควบคุมภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม 
 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านกฎหมายและการใช้คู่มือบังคับใช้ /การเลือกที่ตั้งโครงการและการจัดหาเชื้อเพลิง /การออกแบบและเลือกเทคโนโลยีเตาผา /ด้านมาตรการสิ่งแวดล้อม/ด้านการบริหารโครงการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะยื่นเสนอเข้าพิจารณา 

**ข้อมูลจาก Nationtv