Category Archives: ภาษาไทย

ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย

Vision Inspection system – Fully Automatic – เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 800 ชิ้น/นาที

Vision Inspection system – Fully Automatic –
ชุดเครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 800 ชิ้น/นาที

เราผลิตเองทั้งชุดเครื่องจักร ยินดีให้คำปรึกษาครับ
สนใจติดต่อบริษัท ไทยซูมิ จำกัด 
www.thaisumi.com

 

Automatic Counting and Feeding system – Thai Sumi Company – เครื่องนับจำนวนและป้อนอัตโนมัติ

Automatic Counting and Feeding system – Thai Sumi Company – เครื่องนับจำนวนและป้อนอัตโนมัติ

สามารถผลิตตามสั่งสำหรับชิ้นงานหลากหลาย สำหรับการใช้งานหลากหลาย ทั้งการนับจำนวน การตรวจสอบชิ้นงาน การเรียงชิ้นงาน การป้อนชิ้นงาน การคัดชิ้นงาน ฯลฯ

สนใจติดต่อทางบริษัท ไทยซูมิ ได้เลยครับ ยินดีให้คำแนะนำครับ

www.thaisumi.com

 

“โรงไฟฟ้าขยะ 10 เมกะวัตต์” บอร์ดสวล.ไฟเขียวไม่ต้องทำอีไอเอ

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกษมสันต์ จิณณวาโส บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมีมติเห็นชอบยกเว้นขยะ โรงไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า และมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไปไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) แต่ให้ใช้คู่มือแนวทางปฎิบัติในการกำหนดมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Code Of Practice แทนการจัดทำรายงานอีไอเอ 

 
ทั้งนี้โครงการไฟฟ้าขยะ ถือเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนภายใต้โรดแมพแก้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ที่ผ่านความเห็นชอบจากคสช.เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 57 ที่จะให้ความสำคัญในการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน แปรรูปเป็นพลังงาน และให้มีการพิจารณาผ่อนผันกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นอีไอเอ
 
นายเกษมสันต์ บอกว่า สำหรับคู่มือแนวทางปฎิบัติดังกล่าว ยังคงความเข้มข้นเทียบมาตรฐานการทำรายงานของอีไอเอ โดยจะไม่อนุญาตให้ตั้งโรงไฟฟ้าขยะในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์. พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 เอ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงพื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นของสารมลพิษเกิน 80% โดยคู่มือแนวปฎิบัติจะกำหนดหัวข้อมากกว่า 300 ข้อเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการโรงไฟฟ้าขยะขนาด 10 เมกะวัตต์ และควบคุมภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม 
 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านกฎหมายและการใช้คู่มือบังคับใช้ /การเลือกที่ตั้งโครงการและการจัดหาเชื้อเพลิง /การออกแบบและเลือกเทคโนโลยีเตาผา /ด้านมาตรการสิ่งแวดล้อม/ด้านการบริหารโครงการด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะยื่นเสนอเข้าพิจารณา 

**ข้อมูลจาก Nationtv
ไม้ยูคา ไม้โกงกาง ไม้ยางพารา ท่อนไม้

พ.ร.บ.สวนป่าฉบับใหม่ ตัดบัญชีแนบท้ายไม้เศรษฐกิจ ไม้ยางพารา ไม้ยูคา ไม้โกงกาง 2558

พ.ร.บ.สวนป่าฉบับใหม่ ตัดบัญชีแนบท้ายไม้เศรษฐกิจ ไม้ยางพารา ไม้ยูคา ไม้โกงกาง 2558

วันนี้ (5 ก.พ.2558) ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.สวนป่า (ฉบับที่….) พ.ศ…. (แก้ไข พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535) ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 โดยมีสาระที่สำคัญ เรื่อง การนิยามคำว่า “สวนป่า” ซึ่งหมายความว่าที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อทำการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม่ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มและถอนรายชื่อต้นออกจากบัญชีแนบท้ายได้ โดยให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา จากเดิมที่นำเข้าไปแต่ไม่สามารถนำออกได้ ทั้งนี้ ได้มีการตัดรายชื่อต้นไม้ที่อยู่ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.จำนวน 8 รายการ จากที่ ครม.เสนอเข้ามาจำนวน 66 รายการ เช่น ยางพารา มะฮอกกานี โกงกาง ยูคาลิปตัส กระถิน สนประดิพัทธ์ เสม็ด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรและเพื่อความเหมาะสม ส่วนผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.สวนป่า เป็นไปตามด้วยความสมัครใจ โดยหากขึ้นทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าทะเบียน

สำหรับโทษผู้ที่ฝ่าฝืนจากเดิมมีทั้งโทษอาญา ทั้งจำคุกและปรับ กรรมาธิการฯ เห็นว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการส่งเสริม ดังนั้นควรจะให้มีบทลงโทษทางปกครองแทน โดยดูเรื่องเจตนาเป็นหลัก หากมีการละเมิดก็ใช้วิธีการตักเตือน และที่สุดคือการถอนการขึ้นทะเบียนสวนป่า โดยผู้ทำสวนป่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่จัดทำบัญชีแสดงชนิดจำนวนไม้ที่ปลูกตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด กรรมาธิการได้ตัดโทษจำคุกออก เหลือเพียงโทษปรับ 10,000 บาท หรือหากทำบัญชีเป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนกรณีความผิดจากการค้า มีไว้ในครอบครอง หรือนำไม้มาสวมตอ จะมีความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขมาจาก พ.ร.บ.สวนป่า ปี 2535 ที่มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม และเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า รวมทั้งเป็นปัญหาอุปสรรคในการแปรรูปไม้ และการออกใบรับรองไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า และความไม่ชัดเจนของสถานะของสัตว์ป่าหรือของป่าในสวนป่า ดังนั้นสมควรต้องแก้ไขหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสวนป่า และปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลและแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปลูกสร้างสวนป่า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกำหนดบทนิยามของป่า จากเดิมที่สวนป่ามีแค่ 2 ชนิด แต่ของใหม่ได้เพิ่มขึ้นมาอีก 62 ชนิด เป็น 64 ชนิด และที่ผ่านมาความต้องการไม้เพิ่มมากขึ้น หลังจาก 25 ปีที่ปิดป่า และตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มพื้นป่าเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2567 จากเดิมที่มี 32 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับการส่งเสริมการค้าไม้ต่างประเทศ ให้นำไม้ซึ่งมีที่มาที่ไปแปรรูปขายไปยังต่างประเทศ และสอดรับกับการจัดสรรที่ดินให้เอกชน ซึ่งบางพื้นที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ก็ให้ทำเป็นรูปแบบสหกรณ์เพราะบางแปลงเหมาะกับการทำสวนป่า ทั้งนี้ยังมีข้อที่น่าเป็นห่วงและได้พยายามแก้ไขทั้งเรื่อง การจัดสรรที่ดิน การเปิดให้สามารถเคลื่อนย้ายไม้ได้ง่ายขึ้น หรือการอนุญาตให้ตั้งโรงเรื่อยไม้ในพื้นที่รายแปลงตามที่กำหนดเพื่ออำนวยความสะดวก

โดยหลังจากสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้ พ.ร.บ.สวนป่าเป็นกฎหมายต่อไป ด้วยคะแนน 185 ต่อ 2 เสียง และ งดออกเสียง 5 เสียง

ด้าน พล.อ.ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สวนป่า กล่าวว่า ตนอยากทำความเข้าใจกับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กล่าวคือ ให้ประชาชนลงทะเบียนสวนป่าตามสมัครใจ โดยจะได้รับสิทธิ์ครอบคลุมไม่เสียค่าขึ้นทะเบียน จะทำการตัด ทำไม้ หรือขอใบรับรองจากกรมป่าไม้แบบยั่งยืนได้ การแปรรูปไม้ นำไม้เคลื่อนที่ การหาของป่าโดยไม่เสียค่าบำรุงหรือค่าภาคหลวง ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับคนทั่วไปหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ที่ทำสวนป่ารายย่อยที่ตัดต้นยางพาราไปส่งแค่โรงงาน หรือถ้านำออกไปในประเทศจีนไม่ต้องใช้ใบรับรองต้นกำเนิด แต่ถ้านำออกไปยุโรปต้องใช้ ฉะนั้นจะกระทบแต่กับผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายเท่านั้น

“โดยภาพรวมเราได้ทำ พ.ร.บ.ฉบับนี้ให้มีความอ่อนตัวในทางปฏิบัติ เช่น บางคนทำบัญชีจำนวนไม้ผิดพลาด เดิมโทษมีทั้งทางอาญาจำคุก และโทษปรับ แต่เราเห็นว่าแก้ไข พ.ร.บ.นี้เพื่อส่งเสริม จึงต้องดูระดับว่าควรทำอย่างไร จึงได้ใช้โทษทางปกครอง คือหากทำบัญชีผิดจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม จะถูกเจ้าหน้าที่ตักเตือนก่อน แต่ถ้ายังแสดงเจตนาไม่แก้ไข ก็จะมีโทษทางปกครองคือถอนทะเบียนออกไปและไม่ให้ขึ้นทะเบียนสวนป่า ซึ่งจะต้องกลับไปเข้า พ.ร.บ.ป่าไม้ ป่าสงวนเช่นเดิมจะไม่ได้รับสิทธิในการเคลื่อนที่ไม้ การตั้งสถานที่แปรรูปไม้ การเก็บของป่าจะต้องมีการเสียภาคหลวง โดยจะเป็นการปรับดีกรีบทลงโทษให้ลดลง เว้นเรื่องโทษเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ที่ไปเอาไม้จากที่อื่นมาสวมตอ หรือแปรรูปก็ยังคงโทษไว้ตาม พ.ร.บ.เดิม หากในอนาคตทุกคนพร้อมและอยากจะเข้าร่วมก็จะมีการปรับปรุงกฎหมาย เพราะมีการเปิดทางให้เพิ่มเติมชื่อไม้ โดยเสนอความต้องการมาตามขั้นตอนเช่นทำประชาพิจารณ์เสนอผ่านกรมป่าไม้เพ่อส่งมายัง ครม. และพิจารณาให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา รวมถึงหากเห็นควรให้ถอนชื่อต้นไม้ออกจากบัญชีท้ายได้ด้วยเช่นกัน” พล.อ.ดนัยกล่าว

ไม้ยูคา ไม้โกงกาง ไม้ยางพารา ท่อนไม้
ไม้ยูคา ไม้โกงกาง ไม้ยางพารา ท่อนไม้

**อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 05/02/2558

 

 

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง - ค่าความร้อนสุทธิ

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ ของเชื้อเพลิงต่างๆ (กระทรวงพลังงาน)

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ ของเชื้อเพลิงต่างๆ (ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน)

ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง - ค่าความร้อนสุทธิ
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง – ค่าความร้อนสุทธิ

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องผลิตเม็ดปุ๋ย

เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย เครื่องผลิตเม็ดปุ๋ย


เครื่องทดลองขนาด 7.5 HP motor (our test machine)

maximum size that we manufacture is 50HP (capacity ~300-500 kg/hr, depending on type of fertilizer)

สนใจติดต่อเลยครับ
www.thaisumi.com

Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการนำวัสดุเหลือใช้เศษไม้และกากของเสียมาใช้ประโยชน์

เชื้อเพลิงจากเศษไม้
การแปรรูปเศษไม้ไม่ใช้แล้วให้เป็นพลังงานทดแทน เป็นวิธีหนึ่งในการนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยปกติการนำชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนสามารถทำได้สองแนวทางคือ

1. โดยกระบวนการทางชีวภาพ
2. โดยกระบวนการด้านความร้อน พบว่า เศษไม้จากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้มีข้อจำกัดทางองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี ประกอบด้วยโมเลกุลของ คาร์บอน ไฮโดรเจน และธาตุต่างๆ ไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานด้วยการใช้กระบวนการทางชีวภาพ ดังนั้น การนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูปเป็นพลังงาน จะใช้กระบวนการแปรรูปทางความร้อนเป็นหลัก เช่น เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

ที่มาและองค์ประกอบของเศษไม้

เศษไม้อาจจะมีที่มาได้หลากหลาย ในที่นี้จะเน้นที่เศษไม้เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน และอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ชิ้นต่างๆ
ลักษณะที่สำคัญของเศษไม้ที่ควรคำนึงในการนำไปเผาในเตาแก๊สซิฟายเออร์ มีดังนี้

ความชื้น (% นํ้าหนักเปียก) :  12 (สูงสุดไม่เกิน 25)
เถ้า (% นํ้าหนักแห้ง) :  0.5 (สูงสุดไม่เกิน 6)
ขนาด (เซนติเมตร) :  2-10

หลักการเตรียมชีวมวลให้เหมาะสมสำหรับเตาแก๊สซิฟายเออร์
 การลดขนาด: การบดหรือสับเพื่อให้ชีวมวลได้ขนาดตามต้องการ เช่น ไม้ฟืน
 การอัดแท่งหรืออัดก้อนชีวมวล: ใช้สำหรับกรณีที่ชีวมวลมีความหนาแน่นตํ่า เช่น ขี้เลื่อย ชานอ้อย ฟางข้าว ตะกอนสลัดจ์ เป็นต้น
 การทำให้แห้งหรือการลดความชื้น: เพื่อให้ชีวมวลมีค่าความชื้นอยู่ในระดับเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยทั่วไปค่าความชื้นที่เหมาะสมควรมีค่าความชื้นไม่เกินร้อยละ 20-30
 การคัดแยกสิ่งเจือปน: การคัดแยกเศษหิน ดิน ทราย ที่ปะปนมากับวัสดุทางการเกษตร
Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส

Wood cut piece ไม้ตัด ทำแก๊ส ชีวมวล แก๊สซิไฟเออร์

 

**ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน

รูปตู้คอนโทรล

การคำนวณการใช้พลังงานในหน่วย เมกะจูล/ปี หรือ MJ/ปี

การคำนวณการใช้พลังงานในหน่วย เมกะจูล/ปี หรือ MJ/ปี

  1. การคำนวณการใช้ไฟฟ้า

Ep = Ec x 3.6

โดยที่

Ep หมายถึง ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

Ec หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วยเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

  1. คำนวณปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

Es = (hs – hw) x S x eff.

โดยที่

Es หมายถึง ปริมาณความร้อนจากไอน้ำเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า หน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

hs หมายถึง ค่า Enthalpy ของไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็น เมกะจูล/ตัน จากตารางไอน้ำ (steam table) ทั่วไป

hw หมายถึง ค่า Enthalpy ของน้ำที่อุณหภูมิ ๒๗ องศาเซลเซียส และความดันหนึ่งบรรยากาศในที่นี้ให้ใช้ค่าเท่ากับ ๑๑๓ เมกะจูล/ตัน

S หมายถึง ปริมาณไอน้ำที่ใช้ หน่วยเป็นตัน/ปี ดูจากเครื่องวัดปริมาณไอน้ำของอาคารหรือโรงงาน

eff. หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า ในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕

  1. คำนวณปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่า

Ef = F x HHV x eff.

โดยที่

Ef            หมายถึง ปริมาณความร้อนจากพลังงานสิ้นเปลืองอื่นเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าหน่วยเป็น เมกะจูล/ปี

F             หมายถึง ปริมาณการใช้พลังงานสิ้นเปลือง หน่วยเป็น หน่วยน้ำหนักหรือปริมาตรต่อปี

HHV       หมายถึง ค่าความร้อนสูง (higher heating value) ของพลังงานสิ้นเปลืองที่ใช้หน่วยเป็น เมกะจูล/หน่วยน้ำหนัก หรือปริมาตร

eff.          หมายถึง ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าเทียบเท่าในที่นี้ใช้ค่า ๐.๔๕

ในกรณีที่ไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จำหน่าย ให้ใช้ความร้อนเฉลี่ยที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด

**ข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน

เครื่องประกอบชิ้นงาน vibration bowl feeder

เครื่องเรียงน๊อต เครื่องเรียงสกรู โบว์ฟีดเดอร์ เครื่องแพ็กกิ้ง

เครื่องเรียงน๊อต เครื่องเรียงสกรู โบว์ฟีดเดอร์ เครื่องแพ็กกิ้ง

รับออกแบบระบบเรียง-ป้อน-นับชิ้นงาน เครื่องบรรจุและแพ็คอัตโนมัติ เครื่องตรวจสอบชิ้นงานทั้งระบบสำหรับชิ้นงานต่างๆ เช่น สกรู น็อต กิ๊ปล็อค หมุด ตะปู ชิ้นงานพลาสติก ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก แผ่นโลหะ ตะขอ เป็นต้น โดยมีระบบที่เกี่ยวข้องคือระบบเรียงชิ้นงานสามารถเรียงชิ้นงานออกมาในแนวเดียวกันเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการต่อไป เช่น ระบบป้อนชิ้นงาน นับชิ้นงาน ตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

Bowl Feeder and counting unit

ระบบนับจำนวน มีหลายประเภท เช่น นับชิ้นงานด้วยเซ็นเซอร์แสง เซ็นเซอร์จับโลหะ กล้อง Vision เป็นต้น การนับจำนวนจะต้องใช้ควบคู่กับชุดที่จะป้อนชิ้นงานเข้าสู่ระบบนับจำนวนซึ่งโดยปกติมีหน้าที่กระจายชิ้นงานให้แผ่ออกก่อนที่จะเข้าสู่ระบบนับจำนวนต่อไป เช่น เครื่องนับชิ้นงานด้วยกล้อง

Link ของบริษัท
เครื่องบรรจุ เครื่องเรียง เครื่องป้อน ฟีดเดอร์

ติดต่อเรา 

 

Thai Sumi bowl feeder and part feeder automation

รับผลิตเครื่องจักรเรียงชิ้นงาน เครื่องสั่น เพื่อป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ

รับผลิตเครื่องจักรเรียงชิ้นงาน เครื่องสั่น เพื่อป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ

รับผลิตเครื่องจักรเรียงชิ้นงาน คัดชิ้นงาน เครื่องสั่น เครื่องประกอบชิ้นงาน แบบอัตโนมัติ
เครื่องตรวจชิ้นงาน นัดชิ้นงาน ประกบชิ้นงาน พับชิ้นงาน และอื่นๆ รวมถึงระบบ automation ต่างๆ โดยออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า
สามารถทดสอบเบื้องต้นสำหรับชิ้นงานต่างๆได้ที่โรงงานของเราเลยครับ สนใจก็ติดต่อมาได้ไม่ต้องเกรงใจครับที่เบอร์  081-9850405 (คุณวัชรวิชญ์) ถ้าไม่ได้รับก็จะโทรกลับครับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้ครับ
บริษัท ไทยซูมิ จำกัด

Thai Sumi bowl feeder and part feeder automation
Thai Sumi bowl feeder and part feeder automation

 

 

ตะแกรงร่อน แบบสั่น

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

ตะแกรงร่อนแบบสั่นด้วย vibration unit

เป็นตัวอย่างการใช้ vibration unit เพื่อร่อนผงละเอียด (ในรูปเป็นการร่อนแป้งออกจากเม็ดโซบะโดยเขย่าผ่านตะแกรง)

ในรูปเป็น vibration unit ของ Shinko (JAPAN)

ทางเราสามารถทำเครื่องให้ได้ตามต้องการทั้งการใช้ vibration unit, มอเตอร์สั่น, รวมถึงตะแกรงร่อนแบบถังหมุน

http://www.thaisumi.com

รับผลิตเครื่องจักรตามสั่ง
Thai Sumi Company Limited

ตะแกรงร่อน แบบสั่น
ตะแกรงร่อน แบบสั่น
Coconut Charcoal Briquette

ตลาดส่งออกถ่านอัดแท่ง และตลาดในประเทศ

ตลาดในประเทศ และ ตลาดส่งออก ถ่านอัดแท่ง – ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง ถ่านซังข้าวโพดอัดแท่ง ถ่านไม้อัดแท่ง และถ่านอัดแท่งอื่นๆ

สำหรับตลาดในประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าประเทศไทยมีโรงแรมและภัตตาคารกว่า 300,000 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดรองรับถ่านขนาดใหญ่เช่นกัน นอกจากนั้น การผลิตถ่านมีอัตราเสี่ยงต่ำ เนื่องจากถ่านไม่บูด ไม่เน่า ราคามีแต่จะสูงขึ้นตามราคาพลังงานตัวอื่นๆ เช่น แก๊สและน้ำมัน ถ่านใช้แล้วหมดไปและจำเป็นต้องใช้ต่อ การผลิตถ่านอัดแท่งจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากหัวใจของธุรกิจคือตลาด ดังนั้น คุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี รวมถึงการเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าจึงเป็นหัวใจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้

ข้อคิดทางด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

หลังจากศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตลาด ซี่งพอจะมีแนวทางเป็นไปได้ จึงเริ่มเสาะหาช่องทางการลงทุนผลิตถ่านอัดแท่ง รวมทั้งด้านกฎหมายและช่องทางการลงทุนที่พอจะอำนวย  ข้อมูลจากที่ผมได้วิ่งเข้าไปศึกษาคือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำถ่านอัดแท่ง ซึ่งพบว่าการผลิตถ่านอัดแท่งนั้นไม่ขัดต่อกฏหมายหรือต้องขออนุญาตอะไรเป็นพิเศษ (ยกเว้นในกรณีที่ต้องการทำเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) เนื่องจากวัตถุดิบสำหรับการผลิตถ่านอัดแท่งและกระบวนการผลิตถ่านอัดแท่ง ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นการทำเศษวัสดุที่เหลือใช้ นำกลับมาสร้างมูลค่าขึ้นมาใหม่

หลังจากนั้นผมก็วิ่งเข้าไปที่กรมส่งเสริมการส่งออกเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกและภาษีที่เกี่ยวกับการส่งออกถ่านอัดแท่ง ศึกษาขั้นตอนการส่งออกถ่านอัดแท่งว่าต้องผ่านกระบวนการอย่างไรบ้าง และทางรัฐบาลให้การสนับสนุนการส่งออกเกี่ยวกับธุรกิจถ่านอัดแท่งหรือไม่อย่างไร  ซึ่งหลังจากเข้าไปศึกษาในรายละเอียดอย่างจริงจังแล้ว   จึงได้รู้ว่าทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายสนับสนุนการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในประเทศเพื่อนำมาทำประโยชน์แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งยังเป็นการสร้างเงินตราเข้าประเทศ และยิ่งกว่านั้นการส่งออกก็ไม่ต้องมีภาระเสียภาษีขาออก

Coconut Charcoal Briquette
Coconut Charcoal Briquette
wood pellet thai sumi

วัตถุดิบต่างๆ+ชีวมวล สำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย (pellet, wood pellet, biomass pellet)

วัตถุดิบต่างๆ+ชีวมวล สำหรับผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดในประเทศไทย

การลงทุนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (pellet, wood pellet, biomass pellet) นั้นมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาหลักๆคือ

1. Technology
ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการอัดเม็ดและเครื่องอัดเม็ดนั้นมีค่อนข้างจะพร้อมอยู่แล้ว เรียกได้ว่าถ้ามีเงินลงทุนก็สามารถซื้อหาได้ แต่จะใช้เทคโนโลยีของใครหรือใช้เครื่องของผู้ผลิตเครื่องเจ้าไหนหรือประเทศไหนก็ขึ้นกับนโยบายการลงทุนรวมถึงประสบการณ์ของผู้ที่ต้องการลงทุน
ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงทุนควรจะหาข้อมูลรวมถึงไปดูงานจริงให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่พบบ่อยก็คือความคงทนของเครื่องจักร เช่นเครื่องจักรที่ผลิตจากทางประเทศจีนจะมีปัญหาอายุการใช้งานของเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักรเช่นลูกปืน, roller, หน้า dieplate เป็นต้น เนื่องจากที่ประเทศจีนนั้นใช้เหล็ก recycle เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้
การที่อายุการใช้งานของชิ้นส่วนนั้นสั้นทำให้ต้องมีการหยุดการผลิตเป็นระยะๆเพื่อซ่อมบำรุงซึ่งทำให้สิ้นเปลืองแรงงาน ค่าชิ้นส่วน รวมถึง down time ทำให้กำลังการผลิตโดยรวมลดลง เหล่านี้จะทำให้หลายๆคนเริ่มจะผลิตชิ้นส่วนที่สำคัญๆของเครื่องจักรอัดเม็ดในไทยเองเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยคร่าวๆแล้ว ถ้าจะต้องการผลิตพวกชีวมวลอัดเม็ดที่กำลังการผลิตประมาณ 2-4 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 ล้านบาทขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบ (การเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับการอัด)

2. Logistic cost ของวัตถุดิบและชีวมวลที่อัดเม็ดแล้ว
ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการรวบรวมวัตถุดิบชีวมวลมายังโรงงานอัดเม็ดซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับการส่งชีวมวลที่อัดเม็ดแล้วไปยังท่าเรือหรือโรงงานผู้ซื้อ ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่รวบรวมมาอาจจะยังมีน้ำหนักเบา (Bulk density ต่ำมาก) ซึ่งทำให้ค่าขนส่งค่อนข้างสูง รวมถึงยังมีความชื้นสูงซึ่งทำให้บางครั้งการขนส่งชีวมวลนั้นเป็นการขนส่งส่วนที่เป็นน้ำถึงครึ่งหนึ่งของน้ำหนักหรือมากกว่า เช่นหญ้าเนเปียร์มีความชื้นสูงได้ถึง 70% หรือมากกว่านั้น เป็นต้น
ดังนั้นการขนส่งวัตถุดิบเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งจะรวมถึงการเก็บเกี่ยววัตถุดิบด้วย เช่นการวางแผนการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์  ระยะทางจากจุดที่มีชีวมวลอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นต้น
นี่เป็นที่มาที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร เช่นเกษตรกรในภาคอีสานมีการรวมตัวกันเพื่อรวบรวมชีวมวลมาเป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน การเปิดที่รับซื้อชีวมวลในหลายๆพื้นที่เพื่อเป็นการรวบรวมวัตถุดิบ
ดังนั้น ก่อนที่จะลงทุนผลิตชีวมวลอัดเม็ดก็จำเป็นจะต้องพิจารณาศักยภาพในส่วนนี้ด้วย

3. Raw material biomass (Type, Size, availability, collectability, etc)
ชนิดของวัตถุดิบก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวัตถุดิบชีวมวลนั้นมีหลากหลายและอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน วัตถุดิบที่มีความง่ายในการรวบรวมหรืออยู่ในสภาพที่ง่ายต่อการอัดเม็ดก็จะมีราคาสูง เช่น ขี้เลื่อยและแกลบ เป็นต้นซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำไปทำประโยชน์ได้หลายทางอยู่แล้ว ความต้องการจึงมีสูงทำให้ราคานั้นสูงตามไปด้วย
วัตถุดิบอื่นๆเช่น เหง้ามันสำปะหรัง, เปลือกไม้, หญ้าเนเปียร์, ต้นอ้อยและต้นข้าวโพด, ใบสัปปะรด, ฟางข้าว เป็นต้น นั้นก็มีความยากง่ายในการจัดการต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการวัตถุดิบเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับการนำมาอัดเป็นเม็ดก็รวมถึง
3.1 การนำวัตถุดิบออกมาจากพื้นที่ เช่นเหง้ามันสำปะหรังซึ่งก็ต้องมีการขุด, ต้นข้าวโพดที่ต้องมีการตัด เป็นต้น
ความยากง่ายในการได้วัตถุดิบในแต่ละช่วงของปี รวมถึงฤดูกาล ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องนำมาพิจารณา

3.2 การเตรียมให้วัตถุดิบข้างต้นให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการอัด เช่น การบด การสับ เครื่องร่อนแยกขนาด เป็นต้น

3.3 การเตรียมวัตถุดิบที่สับหรือบดแล้วให้แห้งพอเหมาะสำหรับการอัด เช่นความชื้น 15-20% ซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีลานตากแห้ง หรือเครื่องอบแห้ง (dryer) 

สำหรับการใช้งาน wood pellet นั้นได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากรณีการใช้น้ำมันเตามากกว่า 50% แต่ทั้งนี้ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงระบบเตาเผาจากเตาเผาระบบน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดแทนแต่การคืนทุนปกติก็จะไม่เกิน 1.5-2 ปี

แนวโน้มความต้องการชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet)
ปัจจุบันนอกจากความต้องการในประเทศแล้วก็ยังมีความต้องการชีวมวลอัดเม็ดเป็นอย่างมากในต่างประเทศเช่น ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งความต้องการดังกล่าวนั้นยังมีมากกว่าปริมาณที่ประเทศไทยผลิตอยู่ในปัจจุบันถึง 3 เท่าตัว โดยยังมีแนวโน้มความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศดังกล่าวมีการกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับให้ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทั้งในอุตสาหกรรมและครัวเรือน
ความต้องการดังกล่าวผลักให้ราคาชีวมวลอัดเม็ดเพิ่มขึ้นสูงถึงเกือบประมาณ 120-140 เหรียญดอลล่าต่อตัน (4000-4500 บาทต่อตัน)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

http://www.thaisumi.com

 

wood pellet thai sumi
wood pellet thai sumi

 

pellet machine - เครื่องอัดเม็ด
pellet machine – เครื่องอัดเม็ด
แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 2556

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 2556
แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 2556
แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร (ปี พ.ศ. 2556)

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร
แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร
การผลิตแก๊สชีวภาพในประเทศไทย 2556

การผลิตแก๊สชีวภาพในประเทศไทย 2556 – แผนที่แสดงสถานภาพการผลิต

แผนที่แสดงสถานภาพการผลิตแก๊สชีวภาพในประเทศไทย 2556

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
แผนที่แสดงสถานภาพแก๊สชีวภาพในประเทศไทย ปี พ.ศ.2556

การผลิตแก๊สชีวภาพในประเทศไทย 2556
การผลิตแก๊สชีวภาพในประเทศไทย 2556

 

พลังงานแสงอาทิตย์ - thaisumi

พลังงานแสงอาทิตย์ – ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

พลังงานแสงอาทิตย์ – ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

แผนที่แสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม

พลังงานแสงอาทิตย์ - thaisumi
พลังงานแสงอาทิตย์
แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน
แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

แผนที่แสดงการใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2556

 

 

 

www.thaisumi.com

 

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย ปี 2556

การใช้ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย – ปี 2556 (Biomass potential in Thailand 2013)

แผนที่แสดงศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย 2556 นี้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)

ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย
ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย

Thai Sumi Information Center
Related videos (youtube) links