plm kernell shell กะลาปาล์ม

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ (1)

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ (1)

การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล หรือ Biomass

เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว เศษไม้ ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว เป็นต้น โดยนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และนำความร้อนที่ได้ไปผลิตไฟฟ้า

ข้อดี  คือ สามารถใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากการเผากลางแจ้ง

ข้อเสีย คือ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีปริมาณไม่แน่นอน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทำได้ยาก ราคาชีวมวลมีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการใช้

**จากวารสารประกันสังคม เดือนตุลาคม 2556 โดยคุณภานุ ดวงภานุมาส

plm kernell shell กะลาปาล์ม

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.