Tag Archives: electricity

biogas electricity waste

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และขยะ

การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas และขยะ

เป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซมีเทนที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียหรือการหมักสารอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์, พืช, น้ำเสียจากครัวเรือน, น้ำเสียจากโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานกำจัดขยะ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ข้อดี
เป็นการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่น ของเสีย และลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย ไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ข้อเสีย
ต้นทุนในการติดตั้งมีราคาสูง ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างต่อหน่วยการผลิตมาก ต้องมีผู้เชียวชาญคอยดูแล

การผลิตไฟฟ้าจากขยะ

ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากขยะนั้นเป็นการนำขยะประเภทต่างๆในชุมชนและอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการกำจัดหลายประเภท เช่น การฝังกลบ เตาเผาขยะ การย่อยสลายแบบไม่ใช้อ๊อกซิเจน เป็นต้น

ข้อดี
เป็นแหล่งพล้งงานราคาถูก ลดปัญหาเรื่องการกำจัดขยะ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ข้อเสีย
มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ข้อจำกัดด้านการจัดหาขยะให้เพียงพอต่อการผลิต ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับขยะที่นำมาผลิตไฟฟ้า อาจจะได้รับการต่อต้านจากชุมชน

biogas electricity waste

 

 

 

 

 

**ข้อมูลบางส่วนได้จากวารสารประกันสังคม เดือนตุลาคม 2556 โดยคุณภานุ ดวงภานุมาส

napier grass, หญ้าเลี้ยงช้าง, หญ้าเนเปีย, ไฟฟ้า

Napier Grass as raw material for gasification process to generate electricity

Napier Grass as raw material for gasification process to generate electricity.

ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่!

Napier grass is becoming a popular biomass for gasification process to generate electricity in Thailand. Government office also issued the project that subsidizes napier grass as raw material for power plants.

The critical factors for Napier grass for power plants projects are harvesting of the grass, moisture content in the grass, transportation to the preparation factory, and making the dried grass into pellet form or else to be able to use in the reactor of gasification process.

Muddy area can be problem for harvesting and the moisture content in the grass can be as high as 70% (not included the water from rain if the case), causing high cost to dry the grass. Transportation cost and pelletizing cost are also to be considered too. Raw material preparation process includes;

Biomass chipper/cutting
Biomass material: Sugar cane stalks or Napier Grass stalks or similar can be mixed and used in most gasifier. Also woody biomass like wood chips or coconut shells can also be used but they might require a chipping or good cutting technology.

Sample of Output chip/strand size required:
Preferred:    sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 50 mm
Maximum:     sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 75 mm
Moisture content input biomass from 50-70% (by weight)
Throughput: minimum 5.0 tph fresh biomass per unit for 1 MWatt power plant size.
Auxilliaries: (i) dust collection system.  (ii) dust storage system.

Biomass Drying Unit
Technology type:  Rotary dryer or Columnar type dryer
Fuel:  Biomass (grass itself, wood chips, waste wood), LPG, also Drying heat source: ambient air diluted hot gen set exhaust. Direct gen set exhaust will be between 430 and 470 Deg C and we will dilute down temperature with air to required dryer operating temperature.

Chip/strand size input:
Expected Average:      sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 50-75 mm
Expected Maximum:    sum of average chip/strand dimensions (L + W + H) at 100 mm

Moisture content input biomass (maximum 70% moisture content;  target output moisture content at maximum 18-20%

Auxilliaries: (i) feed system  (ii) discharge system.

This is just sample idea about the raw material preparation and gasifier related machines.

Napier grass, elephant grass, Thai Sumi, www.thaisumi.com